top of page
Oppilaan tuki

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat

yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas

voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat

esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus,

tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset

apuvälineet.

Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla

sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti

suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.

 

Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

© Jukka Lemmetty

YMMERSTASSA JOKAISEN

TARINA ON TÄRKEÄ

bottom of page