top of page
Ymmerstan koulun järjestyssäännöt
 
1.  Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 

Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää Ymmerstan koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä.

Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi.

Säännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa, koulualueella klo 8-15.15 tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esimerkiksi luokkaretkillä ja leirikouluissa.

Koulun alue määritellään järjestyssääntöihin liitetyssä kartassa.

Tarvittaessa järjestyssääntöjä tarkennetaan erillisillä toimintaohjeilla.

 
2.  Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

Koulupäivän aikana oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat toisten tervehtiminen, huomioon ottaminen, asiallinen puhetyyli, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä ohjeiden noudattaminen.

Ruokailu kuuluu jokaiseen koulupäivään. Kädet pestään ennen ruokailua. Kouluruokailussa on noudatettava hyviä ruokailutapoja. Puhelimen esillä pitäminen ruokailun aikana ei kuulu hyviin tapoihin. Ruokalassa pitää toimia rauhallisesti.

Hyvään käytökseen kuuluu asiallinen pukeutuminen. Se on tilanteeseen sekä säähän sopivaa ja hyvän tavan mukaista.

Oppitunneille tulee saapua ajoissa, tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja tehtävät tehtyinä.

 

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnit vietetään pääasiassa ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella (alueen rajat järjestyssääntöjen liitteenä). Välitunnilla sisälläolosta sovitaan koulun aikuisen kanssa. Koulussa on myös sovittuja sisävälitunteja, kuten kirjastovälkät ja välkkäkerhot. Leikeissä ja peleissä tulee aina huomioida turvallisuus.

Koulupäivän aikana koulualueelta poistumiseen tarvitaan opetukseen liittyvä tai muu perusteltu syy ja opettajan lupa.  

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista on pidettävä hyvää huolta. Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa. Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

Kaikkien tulee ylläpitää yleistä siisteyttä koulussa. Tarkoituksellinen roskaaminen on kielletty. Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.

 

Turvallisuus

Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen. Koulussa vaalimme kaikkien tasavertaista kohtelua riippumatta sukupuolesta ja sukupuolisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kulttuuritaustasta, taloudellisesta asemasta tai edistymisestä koulussa.

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen koulupäivään ja ympäristöön. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Kouluun ei saa tuoda tupakkaa, päihteitä, huumaavia tai muita vaarallisia aineita tai esineitä.

Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Koulun alueella liikutaan jalan. Polkupyörät ja muut liikkumisvälineet säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.

Muita turvallisuutta edistäviä ohjeita oppitunnilla ja välitunnilla käyttäytymisestä annetaan tarpeen mukaan.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulu ei ole korvausvelvollinen, jos oppilaan omalle laitteelle sattuu jotain. Harkitse yhdessä huoltajiesi kanssa, otatko mobiililaitteen kouluun mukaan. Mobiililaitteen tulee olla koulupäivän ajan repussa äänettömällä tai lentotilassa. Laitteen saa ottaa esille vain opettajan luvalla ja hänen ohjeistamaansa tarkoitukseen. 
Huolehdi tietoturvasta ja nettietiketistä: Älä lähetä henkilötietojasi muille ilman huoltajiesi lupaa.  
Käytä salasanaa omissa laitteissasi.  
Kun käytät laitetta, muista huomioida ikärajat eri toiminnoissa.  
Älä ota toisen laitetta ilman lupaa. 
Älä häiritse, äläkä kiusaa toisia puhelimella tai netissä.  
Muista ilmoittaa lähdemerkinnät, jos käytät muiden teoksia.  
Kunnioita toisen yksityisyyttä, älä urki toisen viestejä tai salasanaa.  
Älä levitä tietoja muista ilman lupaa.  Kysy lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttöön. 

 

Kurinpito

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista on opetussuunnitelman liitteenä.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

3.  Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 

Nämä järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelman liitteenä. Ne ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun tiloissa.

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuosittain. Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajia vanhempainilloissa ja tiedotteissa.

Näitä järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa. Muutokset hyväksyy koulun johtokunta.

 

 

Hyväksytty johtokunnassa 9.4.2019

© Asta Pajari

bottom of page